Resolucions contractuals

Extinció anormal d'un contracte en vigor de l'Ajuntament

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Contracte a resoldre, en cas d'iniciació a instància de l'interessat.
Resta de documentació depèn de la causa del contracte en qüestió

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Els determinats en l'art. 206 i successius LCSP

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Els determinats en l'art. 206 i successius LCSP

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies hàbils

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contracte extingit

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Batle