Revisió d'ofici d'actes administratius. Nul·litat ple dret.

L'administració declara d'ofici la nul·litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, previ informe favorable de l'òrgan consultiu corresponent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si el procediment s'hagués iniciat d'ofici, el transcurs del termini de 3 mesos sense resolució expressa determinaria la caducitat del mateix.
L'òrgan competent per resoldre en municipis de gran població serà l'òrgan que dicta l'acte.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Escrit d'interposició, en cas d'iniciació a instància de part interessada

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Que procedeixi la declaració de nul·litat del acte administratiu en qüestió acord amb l'article 62.1 LRJPAC
Amb el dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n'hi ha

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Que procedeixi la declaració de nul·litat del acte administratiu en qüestió acord amb l'article 62.1 LRJPAC
Amb el dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n'hi ha

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actes administratius revisats i declarats nuls d'ofici

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Ple