Actes de recepció d'obres o béns

Rebre una obra o subministrament una vegada finalitzat amb la signatura de l'acta corresponent.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

No es presenta documentació, només se signa l'acta. Signa l'acta el contractista (assistit, si ho desitja, del seu facultatiu), el facultatiu encarregat de l'adreça, nomenat per l'Ajuntament, i un facultatiu designat per l'Administració, com a representant de la mateixa. Ha de tenir-se en compte el que disposin els plecs basi de la contractació (art. 218 *LCSP).

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Obra o servei finalitzada

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Obra o servei finalitzada

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Acta de recepció

Organisme responsable

Cadastre de bens inmobles

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle