Projecte de compensació

Determinar els béns de cessió i drets obligatoris. (Document en el qual es reflecteixen les finques aportades i resultants, amb els seus adjudicataris, els terrenys a cedir a l'Ajuntament del municipi i l'import de les compensacions en efectiu si fossin procedents. Aprovat el Projecte per la Junta de Compensació i per l'Ajuntament del municipi, servirà de títol per l'adjudicació dels terrenys.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Període d'interposició 2 mesos des de la notificació

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Projecte (3 còpies)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció en el registre de la propietat dels béns a cedir al municipi

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern