Certificat de situació urbanística

Té per objecte expedir un certificat de situació urbanística d'una finca o edificació. El certificat urbanístic acredita l'estat d'un bé immoble, i exposa si l'ús que es pretén exercir i / o l'edificació projectada sobre aquest bé és permesa acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Rebut contribució o emplaçament
3 fotografies
1 croquis de l'edificació existent

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de situació urbanística

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle