Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles

Declarar la realització de noves construccions o l'ampliació, reforma i rehabilitació de les ja existents, per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El model de sol·licitud normalitzat és el 902N.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI o NIF del sol·licitant
Original i fotocòpia en l'escriptura d'obra nova, en cas que s'hagi atorgat
Original i fotocòpia del certificat de final d'obra, visat pel Col·legi professional corresponent, o de qualsevol altre document que permeti acreditar el final de l'obra.
Fotografia de l'edifici complet, en color i mida 10x15 cm (si l'edifici consta de més d'una façana, fotografia a color de cadascuna d'elles)
Plànol d'emplaçament
Plànol de la parcel·la, acotat i superficiat, amb indicació de l'escala
Plànols acotats per cada planta de l'edifici amb diferent distribució, de conformitat amb l'obra realment executada. En aquests plànols es representarà cadascun dels locals amb ús diferenciat (habitatge, garatge, traster, etc.), Amb expressió de les superfícies construïdes.
Memòria de materials i qualitats del projecte executat (pot ser substituïda per certificat del secretari municipal o de la persona que tingui atribuïda la fe pública, comprensiu d'aquesta informació, o per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret i que sigui suficient per la seva acreditació , de conformitat amb el Art.24 del RD 14/2006, de 7 d'abril)
Documentació acreditativa del cost d'execució material de les obres ((pot ser substituïda per certificat del secretari municipal o de la persona que tingui atribuïda la fe pública, comprensiu d'aquesta informació, o per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret i que sigui suficient per a la seva acreditació, de conformitat amb el Art.24 del RD 14/2006, de 7 d'abril)
Certificació cadastral que acrediti la referència cadastral, o últim rebut pagat de l'IBI, en cas que no consti en la documentació acreditativa de l'alteració la referència cadastral
Original i fotocòpia del document acreditatiu de la divisió horitzontal, si s'escau.
Original i fotocòpia del document públic acreditatiu de l'adscripció a l'ús i gaudi exclusiu i permanent d'un
titular dels trasters i / o places de garatge, si s'escau.
Plànol a escala descriptiu de la distribució dels trasters i places d'estacionament assenyalats al punt anterior en el seu cas, juntament amb el quadre de superfícies construïdes assignades a aquests.
Original i fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva, en cas d'immoble de protecció oficial o de rehabilitació protegida.
Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document que acrediti l'adquisició de la propietat, ja sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres, en cas de modificació del titular cadastral per adquisició de la propietat .
Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del llibre de família o de qualsevol document que acrediti l'existència del matrimoni (certificat del Registre Civil, etc.), En cas que l'adquisició s'hagi realitzat en comú pels cònjuges, i el document en el qual es formalitza l'adquisició no acrediti aquesta condició.
Acreditació de la condició de representant, si escau.

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Terminis

1 mes

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Terminis

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles

Organisme responsable

Cadastre de bens inmobles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia