Declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles

Declarar l'agregació, agrupació, segregació o divisió dels béns immobles per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El model normalitzat de sol·licitud és el 903N.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI o NIF del sol·licitant
Original i fotocòpia del document que acrediti l'alteració, sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, etc.
Descripció gràfica de la situació anterior, mitjançant plànol cadastral obtingut de l'Oficina Virtual de Cadastre (en cas de
impossibilitat d'obtenir aquesta informació, es podrà aportar croquis de localització, amb indicació de municipi, referència cadastral, via, número, paratge, polígon, parcel·la) i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per al càlcul de superfícies.
Descripció gràfica de la situació resultant, mitjançant plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries
per realitzar el càlcul de superfícies.
Certificació cadastral que acrediti la referència cadastral, o últim rebut pagat de l'IBI, en cas que en el document que acrediti l'alteració no consti la referència cadastral.
Plànols acotats per cada planta de l'edifici amb diferent distribució, en els quals es representarà cadascun dels locals
amb ús diferenciat (habitatge, garatge, traster, etc.), coincident amb la descripció existent, així com la representació de tots els elements comuns, amb expressió de les superfícies construïdes, en cas de divisió horitzontal
Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document públic acreditatiu de l'adscripció a l'ús i gaudi exclusiu i
permanent d'un titular dels trasters i / o places de garatge, si s'escau.
Plànol a escala descriptiu de la distribució dels trasters i places d'estacionament assenyalats en el punt anterior, si s'escau, amb expressió de les superfícies construïdes.
En cas d'agrupacions i agregacions en les quals la parcel·la resultant no es vegi alterada en la seva configuració física per
incloure de forma íntegra totes les parcel·la agrupades o agregades, serà suficient aportar el plànol obtingut de la
Oficina Virtual del Cadastre, amb indicació de les parcel·la les cadastrals corresponents.
Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document que acrediti l'adquisició de la propietat, ja sigui escriptura pública,
contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres, en cas de modificació del titular cadastral per adquisició de la propietat.
Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del llibre de família o de qualsevol document que acrediti l'existència del
matrimoni, com certificat del Registre Civil, etc. (Quan l'adquisició s'hagi realitzat en comú pels cònjuges i el document en què es formalitza l'adquisició no acrediti tal condició).
Acreditació de la condició de representant, si escau.

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari del bé immoble

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari del bé immoble

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles

Organisme responsable

Cadastre de bens inmobles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle