Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·la o segregació rústica

Certificat en què queda constància que una determinada finca apareix com independent segons les dades de la Gerència d'Urbanisme i que per tant no es considera necessari obtenir llicència de segregació. Sol demanar per tal de procedir a la inscripció registral com a finca independent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Acreditació del pagament de la taxa
Documentació tècnica
Documentació registral corresponent a la parcel·la (per acreditar la superfície)
Escriptura

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'innecessarietat

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle