Declaració de constitució de parella estable

Declarar formalment la voluntat de constituir-se en parella en una relació anàloga a la conjugal, amb caràcter permanent, als efectes de la posterior inscripció d'aquesta en el Registre de Parelles Estables de Balears.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La declaració de la constitució de parella estable s'ha de realitzar en el termini d'un mes a partir de la recepció del requeriment de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social de declaració de la voluntat de formalització com a parella estable

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Document d'identitat de cadascuna de les persones integrants de la parella
Requeriment de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social de declaració de la voluntat de formalització com a parella estable

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Prèvia presentació de la sol licitud i documentació davant la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social i haver rebut el requeriment de declaració de la voluntat de formalització com a parella estable

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Prèvia presentació de la sol licitud i documentació davant la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social i haver rebut el requeriment de declaració de la voluntat de formalització com a parella estable

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Citació per a la declaració de constitució de parella estable

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Família

Òrgan competent per a resoldre

Batle