Permís per exhumacions, trasllat de restes i reducció

Té per objecte obtenir el permís municipal per a l'extracció de restes (exhumació) d'una sepultura per al seu trasllat, o bé per a la reducció dels mateixos

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 115/1997, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Ordenança Reguladora de la taxa del cementiri municipal.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Títol acreditatiu de la concessió funerària
Autorització de la persona titular de la sepultura d'origen per al trasllat
DNI del titular de la instal·lació
Permís de trasllat expedit per Sanitat (en cas de trasllat a un altre cementiri)
Permís de trasllat del Jutjat (si escau)
Autorització del titular de la sepultura de destí per al trasllat

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per exhumació, trasllat de restes o reducció

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia