Inscripció a escoles bressol (escoletes)

Té per objecte demanar una o diverses places en una guarderia municipal de Llubí.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Bonificació: En el supòsit de guarda, a jornada completa, de dos o mes germans, el segon i successius tindran una bonificació de 20 euros.
Així mateix es podrà concedir una bonificació fins un 50 per 100 de l’import de la matricula i dels serveis mensuals a favor d’aquelles famílies necessitades que no disposin de recursos econòmics suficients, sempre que es sol·liciti i es formuli un informe-proposta per l’assistent social, fent constar el termini de la bonificació, que en tot cas no serà d’una durada superior als sis mesos

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Documentació a presentar:
Certificat d'empadronament del nen.
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o qualsevol un altre segur.
Fotocòpia del Llibre de Família.
Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
Fotocòpia de la Cartilla de vacunes.
Tres fotografies carnet.
Fulla de domiciliació bancària segons el model establert per l'ajuntament

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Nens / a d'edats compreses entre 0 i 3 anys.

Taxes

Servei de menjador guarderia (opcional)
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Nens / a d'edats compreses entre 0 i 3 anys.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a l'escoleta municipal

Organisme responsable

Llar d'infants municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Infància i menors

Òrgan competent per a resoldre

Batle