Sol·licitud de gual

Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Anualment s'ha de pagar la taxa corresponent.
El propietari no té dret a aparcar davant del seu propi gual.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud indicant nombre i característiques dels vehicles que puguin contenir el local o habitatge particular.
Fotografia de la cotxera on es vol realitzar el gual.,
Escriptura de propietat o contacte de lloguer
Número de compte corrent
Fotocòpia del DNI

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Taxes

Taxa de llicència de gual
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de gual

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia