Procediment selectiu per a la provisió de places de plantilla del personal funcionari i laboral fix

Desenvolupament del procediment selectiu que té per objecte la provisió de places de plantilla de personal funcionari, així com laboral fix (mitjançant concurs o concurs-oposició)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

No aplica el període de notificació ja que la resolució es publica en la pàgina web de l'Administració corresponent
Si el procediment selectiu s'integra en VUDS, es poden presentar també les sol·licituds en altres administracions adherides

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Instància: model normalitzat
Fotocòpia compulsada dels mèrits, si es valoren
Justificant del pagament de la taxa

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEB
Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers
Tenir la capacitat funcional necessària
Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial
Posseir la titulació exigida en cada cas

Taxes

Taxa per drets d'examen
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

4 mesos

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEB
Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers
Tenir la capacitat funcional necessària
Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial
Posseir la titulació exigida en cada cas

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Provisió de places

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern