Certificat de finalització d'obres

Un particular demana a l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de finalització de les obres desenvolupades, a efectes de la presentació davant notari, de demanar alguna subvenció, de demanar cèdula d'habitabilitat, etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Un cop acabades les obres, el termini màxim pel qual es concedeix una llicència d'obra major és de 24 mesos, encara que si les obres s'acaben abans o el termini concedit per a la llicència és inferior a aquests 24 mesos, el certificat de finalització d'obres es pot demanar abans.
La sol licitud d'aquest certificat no és obligatòria (si és obra menor)
En cas de transcurs del termini, es podrà denunciar la mora davant el Consell Insular de Mallorca a efectes de l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (mitjançant subrogació).

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Certificat de finalització d'obra del tècnic o aparellador facultatiu
Certificat de finalització d'obra de telecomunicacions, si s'escau
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres
Fotocòpia rebut IBI
Declaració d'alteració de béns davant la Gerència Municipal del Cadastre

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de finalització d'obres

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia