Declaració cadastral d'alteració de titularitat

Declarar l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi demanat prèviament la constància dels seus membres, per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El model normalitzat per a la sol·licitud és el 901N

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI o NIF del sol·licitant
Original i fotocòpia del document que acrediti l'alteració, sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, etc.
Certificació cadastral en què consti la referència cadastral, o darrera rebut pagat de l'IBI, en cas que no consti la referència cadastral en el document anterior.
Original i fotocòpia del llibre de família, o de qualsevol document que acrediti la condició de cònjuges (certificat del Registre Civil, etc.) En cas d'adquisició del dret en comú pels cònjuges, si el document acreditatiu de l'alteració no fa el mateix amb l'existència del matrimoni.
Descripció gràfica de l'immoble abans i després de la constitució de concessió administrativa o de dret de superfície, en cas de constitució dels mateixos.
Documentació acreditativa de la condició de representant, si és el cas

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari del títol

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari del títol

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració cadastral d'alteració de la titularitat

Organisme responsable

Cadastre de bens inmobles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle