Llicència de parcel·lació, reparcel·lació, agregació o segregació

Té per objecte la parcel·lació, agrupació i / o segregació de parcel·les, en tot tipus de sòl, d'acord amb les condicions urbanístiques marcades pel planejament

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud signada pel sol·licitant o el seu representant autoritzat
Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000
Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 on es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels plans d'ordenació vinculats.
Descripció dels límits i superfícies de les finques inicials i de les finques resultants, signada pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col·legi Professional corresponent.
Plànol acotat de la finca actual amb indicació de la superfície, signat pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col·legi Professional corresponent.
Memòria en la qual es fa referència al Pla que estableix les condicions de la parcel·lació, es descriu la finca a parcel·la, es justifica jurídica i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriuen les parcel·la les resultants, amb expressió de la seva superfície, referència cadastral i emplaçament .
Certificat de domini i estat de càrregues de la finca objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques no consten matriculades, s'indicarà aquesta circumstància, S'acompanyarà el títol que acrediti el domini i s'assenyalarà la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació llindar i extensió.
Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari del sòl

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari del sòl

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de parcel·lació, reparcel·lació i / o segregació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern