Llicència d'obra major

Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació.
No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Fotocopia de l'escriptura del solar
Fulla per encàrrec de l'obra del mestre d'obres (facilitada per l'Ajuntament)
Qüestionari d'estadística del Ministeri d'Habitatge
Nomenament de l'aparellador o arquitecte tècnic
Document assumint l'adreça de l'obra pel tècnic redactor del projecte
Informi del col·legi d'arquitectes
3 còpies del projecte visades pel col·legi corresponent
Sol·licitud d'ocupació de la via pública (si escau)
Certificat d'inscripció en el Registre General d'explotacions agràries o sol·licitud d'inscripció
Memòria agronòmica
Autoliquidació de la taxa de 75 Euros + 21,80 Euros de la placa d'obres del pressupost en lliurar la documentació
Autoliquidació del ICIO de 2,40% del pressupost a la sol·licitud de la llicència
Rebut del IAE

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02

Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Taxes

Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obra major

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern