Certificat d'antiguitat de l'edificació

Certificació en què es descriu l'edificació existent en una parcel·la urbanística i la seva antiguitat. Sol demanar a fi de procedir a la inscripció registral d'un edifici o bé per canviar d'acord amb la divisió horitzontal realment existent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Hi ha diversos terminis: 3 mesos per a l'aprovació inicial; 15 dies per a la informació pública; 3 mesos per l'aprovació definitiva

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Referència cadastral (document cadastre o darrer rebut IBI)
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Plànol de situació de l'edificació
Acreditació de finalització de l'edificació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia