Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Obtenir un certificat que acrediti l'antiguitat d'una edificació o construcció situada en sòl rústic

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) fotocòpia
Fotocòpia últim rebut pagat IBI
Escriptura de la parcel·la
Plànol de situació amb la referència cadastral
Fotografies
Nota registral de la primera inscripció de la finca
Fotocòpia del pla de disseminats de 1990, del Cadastre
Foto planell de l'any 1956 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Foto planell de l'any 1963 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Foto planell de l'any 1984 (en cas de sol licitud del certificat per l'obtenció d'una cèdula d'habitabilitat)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari de l'edificació

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari de l'edificació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern