Certificat d'empadronament

Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti el domicili en el qual habita la persona en qüestió.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas es pot assignar una autorització original i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat i la resolució (no es realitza al moment, triga entre 1 i 3 dies)

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Menors:
Llibre de família
Certificat de naixement del menor o document acreditatiu

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'empadronament

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle