Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Estrangers comunitaris: passaport o document acreditatiu del seu país.
Estrangers no comunitaris: passaport o NIE vigent

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

ALTES:
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en cas de no ser el titular autorització d'aquest i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Llibre de família en el cas de sentència judicial fotocòpia de la mateixa
ALTA PER NAIXEMENT:
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) dels pares (cal que compareguin tots dos)
Llibre de família

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser resident del municipi

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle