Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar el canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Sol licitud de canvi de domicili firmada per tots els majors de 18 anys, o per un dels membres de la unitat familiar
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en el cas de no ser el titular autoritzat fotocòpia del seu document acreditatiu
Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser resident del municipi

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle