Sol·licitud de connexió a la xarxa de sanejament

Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre embornal de propietat particular

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per a aquest procediment se sol·licitarà una llicència d'obra menor

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud específica
Autoliquidació de ICIO
IAE (imposat activitats econòmiques)actual
Pressupost
Nomenament empresa constructora

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Taxes

Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Connexió a la xarxa de sanejament

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Residus, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern