Procediment de contractació negociada sense publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, sense publicitat prèvia, en la qual l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En el procediment negociat serà necessari demanar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte
Es seguirà el procediment de contractació negociat quan resulten irregulars o inacceptables les propostes econòmiques en els procediments obert, restringit o de diàleg competitiu, quan, en casos excepcionals, no es pugui determinar el preu global d'un contracte per les seves peculiaritats o risc que comporta, quan , per motius artístics o tècnics, el contracte només es pugui adjudicar a persona determinada, quan no s'ha presentat cap proposta dins del termini, quan, per imperiosa urgència no previsible ni imputable a l'òrgan de contractació, el contracte demani una ràpida execució, i quan aquest hagi estat declarat secret o reservat.
Amb caràcter general, podrà recórrer al procediment negociat, a més, quan la quantia del contracte sigui inferior als 100.000 euros.
Es pot prescindir de la publicació de l'anunci quan s'acudeixi al procediment negociat per haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els procediments antecedents, sempre que en la negociació s'inclogui a tots els licitadors que en el procediment obert o restringit, o en el procediment de diàleg competitiu seguit amb anterioritat haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i només a ells.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpies compulsades del DNI i el NIF
Escriptura de constitució i modificació
Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF
Poder notarial per representar la persona física o jurídica davant l'Administració
Fotocòpia compulsada del DNI de l'apoderat o apoderats
Fotocòpia compulsada de l'alta i rebut de l'IAE
Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat de no estar sotmès a cap de les prohibicions de l'art. 49 LCSP
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
Documents que acreditin la solvència econòmica, tècnica i financera del contractista
Fiança provisional, si s'escau

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ple