Declaració de ruïna

Té com a objecte declarar en ruïna total o parcial un edifici o immoble, ordenant l'Administració la demolició o l'execució de les obres pertinents de rehabilitació i sanejament, segons que correspongui

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La declaració de ruïna es produeix, quan el cost de les obres i / o, altres actuacions necessàries per a reposar un edifici, supera el límit del deure legal de conservació, o bé quan en edificis expressament declarats fora d'ordenació, es requereixin obres de seguretat i estabilitat
La declaració de ruïna pot ser total o parcial

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud específica en la qual figurin les dades d'identificació del denunciant, les dades d'identificació de l'immoble (adreça, parcel·la cadastral, finca registral), el motiu o motius en què es basa l'estat de ruïna
Relació de residents de l'immoble
Relació de titulars de drets reals de l'immoble (si n'hi ha)
Certificat expedit per tècnic competent que justifiqui: la causa de la sol licitud de ruïna, l'estat físic de l'immoble, que, en el moment de la petició, l'edificació reuneix bastants condicions de seguretat i habitabilitat que permetin als seus ocupants la seva permanència fins que es adopti l'acord que correspongui

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració de ruïna

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle