Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Donar ordre a la propietat d'un immoble o un edifici d'emprendre les actuacions necessàries per rehabilitar i mantenir l'edificació

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Escrit o denúncia (instància general)
Projecte tècnic de les obres a realitzar

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Taxes

Taxa de Llicència Urbanística
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle