Expedient d'infracció urbanística

Imposició, en cas d'existir infracció urbanística, d'una multa econòmica proporcional a la gravetat de la infracció comesa, resolució d'ordre de demolició, o bé, restabliment de la legalitat, segons escaigui, per l'Administració

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es pot iniciar també per denúncia d'un particular, encara que en tot cas és l'informe del zelador municipal el que dóna peu a l'inici del procediment. Arran de la denúncia, l'Administració emet un requeriment de legalització i suspensió d'obres al suposat infractor, la data dóna inici al termini d'1 any per resoldre

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Denúncia escrita

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient d'infracció urbanística

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ple