Convocatòria de comissió informativa

Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, així com al seguiment de la gestió de l'Alcalde, la comissió de govern i els regidors amb delegacions.

Destinataris

Regidors

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seva composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.
Les sessions es realitzen abans dels acords plenaris, els dimecres.
El terme de notificació es realitzarà com a mínim amb 48 hores abans de la sessió.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Municipis de més de 5.000 habitants i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis de més de 5.000 habitants i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria de comissió informativa

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batle