Convocatòria de Plens

Té per objecte controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals, aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l'Ajuntament.

Destinataris

Regidors interessats

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seva composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.
Terme de notificació serà com a mínim de 48 hores abans de les sessions ordinàries i extraordinàries.
Existeixen tres tipus de sessions:
-Ordinàries: el tercer dilluns (mensual)
-Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l'Ajuntament.
-Urgents: per a situacions excepcionals determinats pel Ple.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria de Plens

Organisme responsable

Batle

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batle