Expedient sancionador per infracció urbanística

Incoació d'un expedient sancionador municipal per causa d'alguna de les infraccions urbanístiques especificades en la Llei 10/1990 de la CAIB

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

L'expedient s'inicia per decret d'Alcaldia, a partir de la denúncia que dóna peu al procediment. La data del decret determina el termini d'1 any per a la resolució

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Denúncia per escrit

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient sancionador

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle