Comunicació prèvia de realització d'obres

Realització d'obres de técnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d'edificació que no necessiten projecte d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de noviembre, d'ordenació de l'edificació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En cap cas podran ajustar-se a aquest règim (comunicació prèvia), els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsòl que s'indiquen a continuació:
a) Amb caràcter general, qualssevol actes que es realitzen en sòl rústic protegit, i en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats.
b) Moviments de terres, explanacions, parcel•lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel•lació.
c) Les obres d'edificació i construcció que afecten la configuració de la fonamentació i a l'estructura portant de l'edifici.
d) Les obres que suposin alteració de volum, de les instal•lacions i dels serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals d'un edifici.
e) La demolició total o parcial de construccions i edificacions, llevat dels casos de ruïna imminent.
f) La ubicació de cases prefabricades i instal•lacions similars, siguin provisionals o permanents.
g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge.
h) La primera ocupació dels edificis de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior.
i) Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 67 d'aquesta Llei

S'adverteix que en els casos següents:
Que la documentació aportada no sigui la completa, inclosos els informes i autoritzacions sectorials.
Que les obres descrites s'hagin de sotmetre a llicència urbanística d'obres i no a comunicació prèvia.
Que les obres descrites no s'ajustin a la normativa urbanística.
Les obres no podran iniciar-se i per tant l'Ajuntament ordenar la immediata suspensió, sense dret a indemnització per la persona interessada.
Si les obres necessiten informes i autoritzacions sectorials i NO es presenten juntament amb la comunicació prèvia NO podrà iniciar les obres fins que aquests informes o autorització s'hagin incorporat a l'expedient per l'interessat o per l'organisme competent.
Prèviament a l'inici de les obres, si ocupa la via pública amb contenidors, bastides etc... sol licitar l'oportuna ocupació amb el corresponent pagament de taxes.
La taxa i l'ICIO consistirán en un percentatge sobre el pressupost de l'obra

Tràmits

Comunicació prèvia per la realització d'obres

Documentació

Comunicació prèvia de realització d'obres (plantilla formulari)
Pressupost detallat de les actuacions a dur a terme.
Autoritzacions prèvies o declaracions responsable d'altres administracions (carreteres, costes etc..)
Plànol de situación.
Fotocòpia DNI.
Autoliquidació de pagament de Taxes i de l'I.C.I.O.
Sol·licitud d'ocupació de vía pública, si s'escau.

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme

Formularis
Lloc

Ajuntament de Llubí
C/ Sant Feliu, 13.
Telf 971 52 20 02 FAX 971 52 25 28

Requisits

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Títol habilitant

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Urbanisme