Modificació provisional ordenances

26-Novembre-2019
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019, va acordar la modificació provisional de les següents ordenances:

- Modificació Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles.
- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per prestació serveis a l'Escoleta infantil municipal.