News

14-January-2020
Concurs de cartells Rua 2020
L'ajuntament de Llubí convoca un concurs per triar el millor cartell de SA RUA 2020 d'acord amb les bases adjuntes.
26-November-2019
Pressupost Municipal 2020
Pressupost Municipal per l'exercici de 2020, amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019.
26-November-2019
Modificació provisional ordenances
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019, va acordar la modificació provisional de les següents ordenances:
19-November-2019
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL

Actualitzat dia 14 01 2020 amb la llista d'admesos i exclosos.